Wahyuni, Putri, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia